Autor: Anna Niewińska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS

Ogłoszenie nr 500309245-N-2018 z dnia 31-12-2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim: USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) informuje, że:              w przetargu nieograniczonym pn. USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS została wybrana oferta...

Protokół z sesji otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS

Protokół z otwarcia ofert.pdf Przypominam, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni (tj. do 24.12.201 8r.) od przekazania ww. informacji, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powinni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w ust. 1 pkt. 23 ustawy...

Lista podmiotów w województwie podlaskim świadczących pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne, wykonujących zadania publiczne z zakresu świadczenia pomocy postpenitencjarnej oraz socjalnej

Do pobrania: Lista podmiotów w województwie podlaskim świadczących pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne, wykonujących zadania publiczne z zakresu świadczenia pomocy postpenitencjarnej oraz socjalnej.pdf ________________________________________________________________________________________________________________________  Źródło informacji: strona internetowa Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Pomoc+spoleczna/default.htm

Harmonogram wypłat w styczniu 2019 r.

Harmonogram wypłat w styczniu 2019 r.: 03.01 – zasiłki stałe 21.01 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna i świadczenia wychowawcze (inicjały nazwisk od A do Ł) 22.01 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna i świadczenia...

zmień rozmiar czcionki
dopasuj kontrast