O Ośrodku

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim utworzony został na podstawie Zarządzenia Naczelnika Miasta Bielska Podlaskiego z dnia 5 maja 1990 roku. Działalność swoją rozpoczął z dniem 1 czerwca 1990 roku jako gminna jednostka budżetowa.
Ośrodek zasięgiem działania obejmuje miasto Bielsk Podlaski, które na dzień 31.12.2020 roku wg danych ewidencyjnych liczyło 25.275 mieszkańców.

Ośrodek pomocy społecznej zgodnie z art. 110 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej realizuje zadania pomocy społecznej w gminie kierując się ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę oraz realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami burmistrza.


Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim:

 1. Dyrektor: Anatol Wasiluk tel. 85 7308990
 2. Dział świadczeń i pomocy środowiskowej
  1. Kierownik działu pokój nr 10: Anna Niewińska tel. 85 7302006 wew. 26
  2. Pracownicy socjalni:
   1. Pokój Nr 9   tel. kom.  508 110 230   tel. 85 7302006 wew. 25:
    1. Aneta Radzion – starszy pracownik socjalny
    2. Maria Dmitruk – pracownik socjalny
    3. Halina Plisiuk – starszy pracownik socjalny
    4. Monika Leończuk – pracownik socjalny
    5. Anna Jakimiuk – pracownik socjalny
   2. Pokój Nr 11 tel. kom. 505 327 051 tel. 85 7302006 wew. 27:
    1. Irena Korolczuk – starszy pracownik socjalny
    2. Tamara Stec – starszy pracownik socjalny
    3. Marcin Robert Głuchowski – starszy pracownik socjalny
    4.  Anna Agnieszka Szklaruk – pracownik socjalny
    5. Katarzyna Anna Kuprianowicz – specjalista pracy socjalnej
    6. Katarzyna Maksimiuk – specjalista pracy socjalnej
   3. Pokój nr 12 tel. kom. 500 841 047 tel. 85 7302006 wew. 28
    1. Ewa Lis – specjalista pracy socjalnej
    2. Jolanta Daniluk – specjalista pracy socjalnej
  3. Poradnia Rodzinna (Konsultacyjna) pokój nr 12A:
   1.  konsultant prawnik – usługa zlecona Jolanta Musiuk
  4. Świadczenia z pomocy społecznej pokój nr 13 tel. 85 7302006:
   1. Elżbieta Golubiewska
   2. Grzegorz Konachowicz
   3. Marta Kalinowska – Sidoruk
  5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze pokój nr 2 tel. 85 7303230:
   1. Alina Wesołowska – Miller – inspektor
   2. Marta Urszula Wasiluk – inspektor
   3. Kinga Dmitruk – inspektor
  6. Asystenci rodziny
   1. Edyta Czurak
   2. Julita Toczko – nieobecna w/z Anna Golubiewska-Turek
 3. Dział administracyjno – gospodarczy:
  1. Kierownik działu pokój nr 6: Bożena Sokołowska tel. 85 7302006 wew. 23
  2. Opiekunki (16 osób)
  3. Ryszard Bagiński – pomoc administracyjna pokój nr 13 tel. 85 7302006
  4. Sprzątaczka (1 osoba)
 4. Dział Finansowo – Księgowy:
  1. Główna Księgowa pokój nr 5: Sylwia Gudwańska tel. 85 7302006 wew. 22
  2. Księgowa – kasjer pokój nr 5: Zofia Tymosiak tel. 85 7302006 wew. 22

Oświadczenia majątkowe osób kluczowych (tj. Dyrektora MOPS i dwóch kierowników działów) znajdują się na BIP Urzędu Miasta Bielsk Podlaski:  https://bip-umbielsk.wrotapodlasia.pl/godz_urz/osw_maj/

Status MOPS i Regulamin Organizacyjny są zamieszczone w zakładce: Akty Prawne

Sprawozdawczość z zakresu realizowanych zadań, w tym resortowa jest dostępna pod adresem https://www.mopsbielskpodlaski.pl/sprawozdania/


REJONY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH:

(obowiązujące od 11.10.2021 r.)

Wykaz rejonów do pobrania:
Rejony.pdf


Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.


Rodzaje  świadczeń z pomocy społecznej realizowane przez MOPS:

Zasiłek stały

Zasiłek okresowy

Zasiłek celowy

Sprawienie pogrzebu

Praca socjalna

Poradnictwo specjalistyczne – prawne

Posiłki

Niezbędne ubranie 

Usługi opiekuńcze

Skierowanie do ośrodka wsparcia dziennego – Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim

Skierowanie do domu pomocy społecznej


Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:

 1. osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;
 2. spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej;
 3. małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej – jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
Rada Miasta Bielsk Podlaski określiła, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych (zakładka Akty prawne).


Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny.

Należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat.

Wysokość należności podlegających zwrotowi oraz terminy ich zwrotu ustala się w drodze decyzji
administracyjnej.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.

 


Forma przyznania świadczeń

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego,
począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacji, z wyłączeniem następujących sytuacji:

W przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w
rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wszczyna się postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego, a następnie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego:

 1. w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy – postępowanie zawiesza się do dnia dostarczenia orzeczenia;
 2. w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub 4 ustawy o pomocy społecznej, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy – odmawia się przyznania zasiłku stałego.

Na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy w wysokości i na zasadach
określonych w art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem, o którym mowa wyżej. Do ustalenia kwoty zasiłku stałego za okres pobierania zasiłku okresowego w trakcie zawieszenia postępowania art. 37 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej nie stosuje się.

Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie. Do ustalenia kwoty zasiłku stałego za miesiąc, w którym dostarczono orzeczenie, nie stosuje się art. 37 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej w przypadku pobierania zasiłku okresowego w trakcie zawieszenia postępowania.

W przypadku niedostarczenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 7, w terminie 3 lat od dnia zawieszenia
postępowania, zawieszone postępowanie podejmuje się z urzędu.

W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za
niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.


Rodzinny wywiad środowiskowy

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się również na podstawie innych ustaw.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, również na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy, po okazaniu legitymacji pracownika socjalnego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.


Obowiązek informacyjny zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – nieaktualny od 25 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim