O Ośrodku

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim utworzony został na podstawie Zarządzenia Naczelnika Miasta Bielska Podlaskiego z dnia 5 maja 1990 roku. Działalność swoją rozpoczął z dniem 1 czerwca 1990 roku jako gminna jednostka budżetowa.
Ośrodek zasięgiem działania obejmuje miasto Bielsk Podlaski, które na dzień 31.12.2022 roku wg danych ewidencyjnych liczyło 24.221 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz 382 osoby z pobytem czasowym.

Ośrodek pomocy społecznej zgodnie z art. 110 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej realizuje zadania pomocy społecznej w gminie kierując się ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę oraz realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami burmistrza.


Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim:

 1. Dyrektor: Anatol Wasiluk tel. 85 7308990
 2. Dział świadczeń i pomocy środowiskowej
  1. Kierownik działu pokój nr 10: Anna Niewińska tel. 85 7302006 wew. 26
  2. Pracownicy socjalni:
   1. Pokój Nr 9   tel. kom.  508 110 230   tel. 85 7302006 wew. 25:
    1. Aneta Radzion – starszy pracownik socjalny
    2. Maria Dmitruk – starszy pracownik socjalny
    3. Agnieszka Borysiuk – pracownik socjalny
    4. Monika Holonko – pracownik socjalny
    5. Anna Jakimiuk – starszy pracownik socjalny
   2. Pokój Nr 11 tel. kom. 505 327 051 tel. 85 7302006 wew. 27:
    1. Irena Korolczuk – starszy pracownik socjalny
    2. Tamara Stec – starszy pracownik socjalny
    3. Marcin Robert Głuchowski – starszy pracownik socjalny
    4. Katarzyna Anna Kuprianowicz – specjalista pracy socjalnej
    5. Katarzyna Maksimiuk – specjalista pracy socjalnej
    6. Maria Patejuk – pracownik socjalny
   3. Pokój nr 12 tel. kom. 500 841 047 tel. 85 7302006 wew. 28
    1. Aneta Kotowicz – specjalista pracy socjalnej
    2. Jolanta Daniluk – specjalista pracy socjalnej
  3. Poradnia Rodzinna (Konsultacyjna) pokój nr 12A:
   1.  konsultant prawnik – usługa zlecona Jolanta Musiuk
  4. Świadczenia z pomocy społecznej pokój nr 13 tel. 85 7302006:
   1. Elżbieta Golubiewska
   2. Grzegorz Konachowicz
   3. Marta Kalinowska – Sidoruk
  5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki pokój nr 2 tel. 85 7303230:
   1. Alina Wesołowska – Miller – inspektor
   2. Marta Urszula Wasiluk – inspektor
   3. Kinga Dmitruk – inspektor
  6. Asystenci rodziny
   1.  Anna Golubiewska-Turek
   2. Julita Toczko
 3. Dział administracyjno – gospodarczy:
  1. Kierownik działu pokój nr 6: Bożena Sokołowska tel. 85 7302006 wew. 23
  2. Opiekunki (14 osób)
  3. Ryszard Bagiński – pomoc administracyjna pokój nr 13 tel. 85 7302006
  4. Sprzątaczka (1 osoba)
 4. Dział Finansowo – Księgowy:
  1. Główna Księgowa pokój nr 5: Sylwia Gudwańska tel. 85 7302006 wew. 22
  2. Pomoc administracyjna (księgowa) pokój nr 5: Agata Niewińska tel. 85 7302006 wew. 22

Oświadczenia majątkowe osób kluczowych (tj. Dyrektora MOPS i dwóch kierowników działów) znajdują się na BIP Urzędu Miasta Bielsk Podlaski:  https://bip-umbielsk.wrotapodlasia.pl/godz_urz/osw_maj/

Status MOPS i Regulamin Organizacyjny są zamieszczone w zakładce: Akty Prawne

Sprawozdawczość z zakresu realizowanych zadań, w tym resortowa jest dostępna pod adresem https://www.mopsbielskpodlaski.pl/sprawozdania/

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach: https://puw.bip.gov.pl/prowadzone-rejestry/rejestr-placowek-udzielajacych-tymczasowego-schronienia.html

Wykaz instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej (link do strony PCPR w Bielsku Podlaskim): http://www.pcprbielskpodlaski.pl/pomoc-spoleczna/informator-instytucji

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w 2023 (link BIP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego): https://puw.bip.gov.pl/prowadzone-rejestry/rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-w-woj-podlaskim-2023.html


REJONY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH:

(obowiązujące od 01.02.2024 r.)

Wykaz rejonów do pobrania:
Rejony.pdf


Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.


Rodzaje  świadczeń z pomocy społecznej realizowane przez MOPS:

Zasiłek stały

Zasiłek okresowy

Zasiłek celowy

Sprawienie pogrzebu

Praca socjalna

Poradnictwo specjalistyczne – prawne

Posiłki

Niezbędne ubranie 

Usługi opiekuńcze

Skierowanie do ośrodka wsparcia dziennego – Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim

Skierowanie do domu pomocy społecznej


Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:

 1. osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;
 2. spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej;
 3. małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej – jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
Rada Miasta Bielsk Podlaski określiła, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych (zakładka Akty prawne).


Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny.

Należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat.

Wysokość należności podlegających zwrotowi oraz terminy ich zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.

 


Forma przyznania świadczeń

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacji, z wyłączeniem następujących sytuacji:

W przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wszczyna się postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego, a następnie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego:

 1. w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy – postępowanie zawiesza się do dnia dostarczenia orzeczenia;
 2. w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub 4 ustawy o pomocy społecznej, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy – odmawia się przyznania zasiłku stałego.

Na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy w wysokości i na zasadach określonych w art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem, o którym mowa wyżej. Do ustalenia kwoty zasiłku stałego za okres pobierania zasiłku okresowego w trakcie zawieszenia postępowania art. 37 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej nie stosuje się.

Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie. Do ustalenia kwoty zasiłku stałego za miesiąc, w którym dostarczono orzeczenie, nie stosuje się art. 37 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej w przypadku pobierania zasiłku okresowego w trakcie zawieszenia postępowania.

W przypadku niedostarczenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 7, w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, zawieszone postępowanie podejmuje się z urzędu.

W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.


Rodzinny wywiad środowiskowy

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się również na podstawie innych ustaw.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, również na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy, po okazaniu legitymacji pracownika socjalnego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.


Obowiązek informacyjny zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – nieaktualny od 25 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim