Akty Prawne

Niektóre Kodeksy:

Pomoc społeczna:

Świadczenia rodzinne:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

Zasiłek dla opiekuna:

Świadczenia wychowawcze (500+):

Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

Zdrowie psychiczne:

Pozostałe ustawy i rozporządzenia:


Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski:

 1. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim – tekst jednolity; zmiana III.2023
 2. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski
 3. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
 4. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 5. w sprawie warunków udzielania wsparcia w zakresie dożywiania
 6. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski
 7. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 8. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Bielsku Podlaskim na lata 2016 -2020 oraz Program
 9. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014 – 2022 oraz Strategia
 10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2015 – 2017 oraz Program
 11. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim na lata 2016 – 2020 oraz Program
 12. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta Bielsk Podlaski
 13. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2018-2020
 14. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2021-2023
 15. w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024

Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski dot. MOPS:

1. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim
2. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski
3. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski

ARCHIWALNE: