Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. Dane teleadresowe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 18/3  17-100 Bielsk Podlaski

Koordynator do spraw dostępności: Bożena Sokołowska tel. 85 7302006 wew. 23; adres mailowy: mops_bielsk_podlaski@poczta.onet.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-22; 2020-09-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-22, aktualizacja: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Dodatkowym materiałem była opinia podmiotu zewnętrznego w postaci Raportu z monitoringu w ramach realizacji projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji prawa osób z niepełnosprawnościami (POWER.02.06.00-IP.03-00-002-16). Raport sporządzony został przez Stowarzyszenie Europartner AKIE.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności:
Bożena Sokołowska – kierownik działu administracyjno – gospodarczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim
Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 18/3 pokój nr 6 (I piętro)
tel. 85 7302006 wew. 23 adres mailowy: mops_bielsk_podlaski@poczta.onet.pl

Zadania Koordynatora do spraw dostępności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim,
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. Monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 18/3

Do budynku prowadzi  jedno  wejście od ul. Jagiellońskiej 32.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na piętrze 1.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze 1.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla (piktogramy) z podstawowym funkcjami obiektu, w tym o drogach ewakuacji oraz oznaczenia kontrastowe na schodach.

Brak tłumacza języka migowego.

______________________________________________________________________________

Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (format *.pdf):

1. w stanu na 01.01.2021 r.:
1) wersja 1 w układzie tabel
2) wersja 2 bez układu tabel