Placówki wsparcia dziennego

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.


Placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy, lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta.
Wójt wydaje zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na wniosek, jeżeli podmiot występujący o zezwolenie przedstawi:

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
 • odpis z właściwego rejestru;
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
 • statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 • informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przepisów nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.


Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.


Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.


Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.


Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.


Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

 • opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;
 • specjalistycznej;
 • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:

 • opiekę i wychowanie;
 • pomoc w nauce;
 • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:

 • organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
 • realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.


Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych formach.


Placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik.


Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.


Na terenie naszego miasta funkcjonuje jedna placówka wsparcia dziennego, tj.: Świetlica Socjoterapeutyczna CARITAS w Bielsku Podlaskim ul. Kościelna 4a, 17-100 Bielsk Podlaski.


Rejestr placówek wsparcia dziennego w mieście Bielsk Podlaski prowadzi Burmistrz Miasta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 731 81 18
http://www.umbielskpodlaski.pl/