Rodziny wspierające

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.


Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.


Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.  Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa wyżej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla rodzin chcących wesprzeć rodziny borykające się z trudnościami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim zaprasza do współpracy wszystkie rodziny chcące zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Funkcję rodziny wspierającej mogą pełnić osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, krewni), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji rodzinnych.

Formy pomocy wynikają z potrzeb rodziny i mogą dotyczyć:

 • udzielania porad i wskazówek w takich kwestiach, jak np.: gotowanie, sprzątanie, higiena osobista, gospodarowanie budżetem domowym, prowadzenie gospodarstwa domowego;

 • organizowania czasu wolnego dla dzieci;

 • nauki wspólnego spędzania czasu wolnego przez członków rodziny;

 • pomocy w nauce.

Funkcja rodziny wspierającej pełniona jest nieodpłatnie.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. Złożyć wniosek w MOPS w Bielsku Podlaskim.

 2. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS w Bielsku Podlaskim.

 3. Uzyskać pozytywną opinię dyrektora MOPS w Bielsku Podlaskim.

 4. Odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez MOPS w Bielsku Podlaskim.

 5. Podpisać umowę.

Do pobrania:
Wniosek dla kandydatów