Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 922):

Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim wykonuje Dyrektor MOPS.

Siedziba administratora danych osobowych: ul. Kazimierzowska 18/3, 17-100 Bielsk Podlaski

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

Przetwarzanie danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim odbywa się w następujących celach:

 • zatrudnienia w MOPS (w tym prowadzenia rekrutacji), realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych, realizacji praktyk, a także dotyczących osób uczących się,
 • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • drobnych spraw życia codziennego,
 • świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania świadczenia,
 • świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie niezbędny do przyznania lub odmowy przyznania świadczeń,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania świadczenia,
 • prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • przyznania zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania zasiłku,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • wspierania rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie przyznania rodzinie asystenta rodziny i prowadzeniu wsparcia przez niego,
 • świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania świadczenia,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń wychowawczych, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych:

Prawo do informacji

Art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) nakłada na administratora obowiązek udzielenia, na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji o zasadach przetwarzania jej danych osobowych.

W celu jej uzyskania osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora ze stosownym wnioskiem. Obowiązkiem administratora jest udzielenie informacji w terminie 30 dni. Informacja powinna być udzielona w zrozumiałej formie. Jeśli osoba o to wnioskuje, udziela się jej na piśmie.

Administrator obowiązany jest poinformować osobę zwracającą się do niego o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 – 5a, czyli:

 • czy zbiór istnieje,
 • kto jest jego administratorem (poprzez określenie jego pełnej nazwy i adresu /siedziby/, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania),
 • od kiedy dane są przetwarzane,
 • jakie jest źródło pozyskania danych (chyba, że w tym zakresie administrator musi zachować tajemnicę państwową, służbową lub zawodową),
 • w jaki sposób dane są udostępniane (w szczególności administrator jest zobowiązany do poinformowania o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych),
 • jakie przesłanki przesądziły o podjęciu rozstrzygnięcia wyłącznie w wyniku operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym,
 • podania w powszechnie zrozumiałej formie treści przetwarzanych danych.

W szczególności, administrator danych jest obowiązany do wskazania w formie zrozumiałej:

 • jakie dane osobowe zawiera zbiór,
 • w jaki sposób zebrano dane,
 • w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
 • w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

Odmowa udzielenia informacji:

Administrator może odmówić udzielenia żądanych informacji wyłącznie wtedy, gdy spowodowałoby to:

 • ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową,
 • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
 • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.